ISPRS - Related Publications
Table of Contents   –    Volumes  

 

Workshop Global Geospatial Information and High Resolution Global Land Cover/Land Use Mapping, 2015

Workshop of ISPRS WG IV/2
April 21, 2015
Novosibirsk, Russian Federation
Editor(s): Alexander P. Karpik, Vladimir A. Seredovich, Lena Halounová

List of Authors

Aden, Samuel 102
Aoyanagi, Yoshihide 48
Apostolov, Alexander A. 48
Baykov, Konstantin S. 72
Bialis, James 102
Breitkopf, Uwe 21
Burshtynska, Khrystyna V. 114
Chernenko, Yulia V. 72
Dudar, Tamara V. 64
Endsley, K. Arthur 102
Gaida, V.V. 96, 128, 143
Goutsaki, M. 139
Iwasaki, Akira 48
Kaziak, Elena 133
Kaziak, А. 139
Khruschova, E. 139
Kokhno, A. 139
Komp, Klaus U. 33
Konecny, Gottfried 3, 4
Kozyreva, Yu.V. 143
Leshchenko, Alexander 133
Levin, Eugene 102
Loik, Irina V. 64
Madiar, Yudita V. 114
McCarty, Jessica L. 102
Nakasuka, Shinichi 48
Neizmailova, Natalia S. 64
Nikitin, Vyacheslav N. 72
Polishchuk, Bohdan V. 114
Poshivaylo, Yaroslava G. 72
Raizman, Yuri 79
Rotanova, I.N. 96, 128, 143
Rylsky, Ilya A. 86
Sakhatskyi, Oleksii I. 48
Seredovich, Vladimir A. 56
Shergunova, Natalya A. 72
Shimov, Sergey V. 56
Solovev, Sergei V. 72
Stankevich, Sergey A. 48, 64
Tikunov, Vladimir S. 86
Trinder, John C. 22
Yoshimoto, Seiji 48
Zholobak, Galina M. 48
Zverev, Andrei A. 72

 

 

Logo

The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing is a non-governmental organization devoted to the development of international cooperation for the advancement of photogrammetry and remote sensing and their applications. The Society operates without any discrimination on grounds of race, religion, nationality, or political philosophy.

Our Contact

ISPRS
c/o
Leibniz University Hannover
Institute of Photogrammetry and GeoInformation
Nienburger Str. 1
D-30167 Hannover
GERMANY
Email: isprs-sg@isprs.org